Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Klassråd

På klassråden behandlas frågor som rör skolarbetet och skolmiljön. Ungefär en gång i månaden skall klassråd genomföras i form av ett sammanträde. På klassrådet ska trygghet ochdiskrimineringsgrunderna vara i fokus. Arbetssättet på klassråden kan variera och består bland annat av diskussioner utifrån filmer och olika case.

Klassråd hösterminen 2022

12 september
18 oktober
17 november
16 december

Klassråd vårterminen 2023

23 januari
28 februari
28 mars
6 april
19 maj

Följande fasta punkter finns på dagordningen:

1. Hur upplever ni att den psykosociala och fysiska arbetsmiljön på skolan är?
2. Övrigt.

Två av eleverna utses till ordförande resp. sekreterare. Protokoll ska skrivas, samlas i klassrådspärmen och förvaras hos mentorn. Kopia på protokollet lämnas till rektor senast en vecka efter sammanträdet.