Osby logotyp i mobilmeny
Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Osby kommuns logotyp

Klassråd

På klassråden behandlas frågor som rör skolarbetet och skolmiljön. Ungefär en gång i månaden skall klassråd genomföras i form av ett sammanträde. På klassrådet ska trygghet ochdiskrimineringsgrunderna vara i fokus. Arbetssättet på klassråden kan variera och består bland annat av diskussioner utifrån filmer och olika case.

Klassråd hösterminen 2021

20 september
26 oktober
2 december

Klassråd vårterminen 2022

28 januari
1 mars
7 april
9 maj

Följande fasta punkter finns på dagordningen:

1. Hur upplever ni att den psykosociala och fysiska arbetsmiljön på skolan är?
2. Övrigt.

Två av eleverna utses till ordförande resp. sekreterare. Protokoll ska skrivas, samlas i klassrådspärmen och förvaras hos mentorn. Kopia på protokollet lämnas till rektor senast en vecka efter sammanträdet.